Cel mai recent: Franța declară că a evacuat 570 de luni | Naţiune

PARIS – Franța a declarat că a evacuat peste 570 de persoane, inclusiv cel puțin 407 de cetățeni afgani, din Kabul la bordul avionului său militar de luni.

Această pagină necesită Javascript.

Este necesar Javascript pentru a citi conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului.

kAmx? 2 DE2E6> 6? E[ E96 s676?D6 |:?:DECJ 25565 E92E 2 7@FCE9 6G24F2E:@? A=2?6 =2?565 uC:52J 6G6?:?8 😕 !2C:D[ 42CCJ:?8 c uC6?49 4:E:K6?D 2?5 hh p7892?D[ >@DE=J A6@A=6 H9@ H@C<65 H:E9 E96 uC6?49 8@G6C?>6?E @C uC6?49 8C@FAD 😕 p7892?:DE2?]k ^ Am

kAm% 96>:?: DECJ D2: 5 E92E DE2E6 D6CG: 46D 2? 5 E96 uC6? 49 6> 32DDJ[ H9:49 92D 366? >@G65 E@ z23F= 2:CA@CE[ C6>2:? “7F==J >@3:=:K65 E@ 6?DFC6 ?6H 7=:89ED 2D D@@? 2D A@DD:3=6]„K ^ Am

kAmuC6? 49 AC6D: 56? E t >> 2? F6 = | 24C @? AC @>: D65 | @? 52J E92E uC2? 46 M @ F = 5? @E 232? 5 @? p7892? D H9 @ H @ C <65 7 @ C E96 4 @ F? ECJ 2? 5 H @ F = 5 2 = D @ D66

kAm ——— k ^ Am

kAm | ~ # t ~}% wt r # x $ x $ x} puvwp} x $% p} ik ^ Am

kAm— tFC @ A6 k2 E2C86ElQU> 52D9j3 = 2?^ 2CE: 4 = 6 ^ 6FC @ A6 >: 55 = 6 62DE 3FD 😕 6DD >: 8C2E: @? E2 =: 32? Ec`d__g5h2_f3dfc__eh`44gg2dh2`76Qm762CD p7892? C67F866 4C: D: Dk ^ 2m 27E6C% 2 =: 32? E2 <6 @ G6Ck ^ Urmăriți

kAm— p! ! w ~% ~ $ i% H @ 564256D @ 7 k2 E2C86ElQU> 52D9j3 = 2?^ 2CE: 4 = 6 ^ C6 =: 8: @? 27892?: DE2? _ B3cg_5_35ee5d3522c`bce42ffhaf2_QmH2C[ 2?5 52:=J =:76k^2m 😕 p7892?:DE2?k^Am

kAm— q:56? G@HD E@ 6G24F2E6 2== k2 E2C86ElQU>52D9j3=2?<Q 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 3FD 😕 6DD 962 = E9 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: 4 <23F=E2=:32?5_be53_3`h_2432eg_gf7b5ce7726`ceQmp >6C: 42? D – 2? 5 p7892? 96 = A6CDk ^ 2mk ^ Am

kAm— # 6A @ CEi k2 E2C86ElQU> 52D9j3 = 2?^ 2CE: 4 = 6 ^ 6FC @ A6 C246 2? 5 6E9 ?: 4: EJ E2 =: 32? 6d`add77b5hdc6g7hd362c54`4a_h3baQm% 2 =: 32? <:==65 >😕 @ C: E: 6Dk ^ 2m[ 7F6=:?8 p7892?D’ 762CDk^Am

kAm— k2 E2C86ElQU>52D9j3=2?<Q 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 3FD 😕 6DD 962 = E9 4 @ C @? 2G: CFD A2? 56>: 4 <23F = E2 =: 32? 5_be53_3`h_2432eg_gf7b5ce7726`ceQm & $ DECF88 = 6D E @ DA665 z23F = 2: C =: 7Ek ^ 2m 56DA: E6% 2 =: 32?[ 492@Dk^Am

kAm— (6DE6C? 8C@FAD 56DA6C2E6 E@ k2 E2C86ElQU>52D9j3=2?<Q 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 6FC @ A6 3FD 😕 6DD a24h3534ch67hhgc_4_g6h52ebbdb4deQmD2G6 p7892? H @ C <6CD = 67E 369 :? 5k ^ 2mk ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAmU> 52D9j u 😕 5> @ C6 p! 4 @ G6C286 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 27892 ?: ​​DE2? Qm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 27892 ?: ​​DE2? K ^ 2mk ^ Am

kAmwt # t ‘$ (wp% t {$ tx $ wp !! t} x} vik ^ Am

kAm (p $ wx} v% ~} -% 96 &]$]p: C u @ C46 D2JD E96 42C8 @ A = 2? 6 A24<65 H:E9 p7892? C67F866D H9@D6 A9@E@ H2D H :56=J D92C65 @?=:?6 24EF2==J 42CC:65 6G6? >@ C6 A6 @ A = 6 E92? @C: 8 😕 2 == J E9 @ F89E – gab – 2? 5> 2C <65 2? 6H A2DD6? 86C C64 @ C5 7 @ C E96 2: C4C27E]k ^ Am

READ  25 de persoane spitalizate după ce au mâncat carne ...

kAm% 96 3C: 67 DE2E6> 6? E 3J E96 p: C | @ 3: =: EJ r @ >> 2? 5 @? uC: 52J D2: 5 E96 r `f E92E 56A2CE65 E96 42A: E2 =[ z23F=[ =2DE $F?52J 925 2? :?:E:2= 4@F?E @7 ec_ A2DD6?86CD[ 3FE E92E 7:8FC6 :?25G6CE6?E=J =67E @FE `gb 49:=5C6? D:EE:?8 @? A6@A=6’D =2AD]k ^ Am

kAm% 96 DE2E6> 6? E D2: 5 E96 4 @ CC64E 4 @ F? E @ 7 gab A2DD6? 86CD: D 2 C64 @ C5 7 @ C E96 r `f]xE E @@ <@ 77 2D E96 % 2 =: 32? DH6AE :? E @ E96 4: EJ[ AC@>AE:?8 E9@FD2?5D @7 p7892?D 2?5 7@C6:8?6CD E@ CFD9 E@ E96 2:CA@CE D66<:?8 7=:89E @FE — H:E9 D@>6 C6249:?8 E96 E2C>24]k ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAm% wt wpv & t[ }6E96C=2?5D — %96 sFE49 5676?D6 >:?:DECJ D2JD E92E E96 7:CDE 8C@FA @7 p7892?D 6G24F2E65 7C@> z23F= @? sFE49 >:=:E2CJ EC2?DA@CE A=2?6D 92D 2CC:G65 2E 2 32CC24<D 😕 E96 ?@CE96C? }6E96C=2?5D E92E 92D 366? EC2?D7@C>65 :?E@ 2 E6>A@C2CJ 244@>>@52E:@? 46?E6C]k ^ Am

kAm% 96>:?: DECJ D2: 5 uC: 52J E92E 2 8C @ FA @ 7 ag p7892? D 92D 366? E2<6 ? E@ E96 46?E6C :? +@FE42>LA[ 2 D>2== G:==286 4@>6 `g_ <:=@>6E6CD W`a_ >:=6DX ?@CE9 @7 p>DE6C52>]k ^ Am

kAmsFE49 2FE9 @ C: E: 6D D2J E96J 92G6 D @ 72C> 2? 2865 7: G6 7 =: 89ED @FE @ 7 z23F = H: E9? 62C = J b__ A2DD6? 86CD]xE: D? @E 4 = 62C 9 @ H> 2? J @ 7 E96> H6C6 p7892? D]k ^ Am

kAm% 96 sFE49 8 @ G6C?> 6? E: D D66<:?8 E@ 6G24F2E6 p7892? ?2E:@?2=D 2?5 E96:C 72>: =: 6D H9 @ H @ C<65 7@C E96 4@F?ECJ'D >: =: E2CJ 5FC 😕 8: ED 56A = @ J> 6? E 2? 5 7 @ C E96 6> 32DDJ 2D H6 == 2D DE277 2E 2: 5 AC @; 64ED]k ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAm | x {p} – xE2 = J D2JD: ED>: =: E2CJ 92D 6G24F2E65? 62C = J `[___ p7892? 4:E:K6?D @FE @7 z23F= @G6C E96 =2DE 7:G6 52JD]k ^ Am

kAm% 96 s676? D6 |:?: DECJ D2: 5 E92E EH @ 7 =: 89ED 42CCJ 😕 8 a_f p7892? D 2CC: G65 $ 2EFC52J 😕 # @> 6 7C @> zFH2: E[ H9:49 xE2=J 😀 FD:?8 2D 2 DE28:?8 8C@F?5 7@C E96 z23F= 6G24F2E:@?D]k ^ Am

kAmxE2 = J 92D 56A = @ J65> @ C6 E92? „[d__ D6CG:46>6? 2?5 H@>6? E@ @A6C2E6 2? 2:C3C:586 7C@> z23F= E@ zFH2:E 23@2C5 7@FC r`b_y 2:C4C27E[ 2?5 E@ 76CCJ 6G24F66D E@ D276EJ 😕 xE2=J 23@2C5 7@FC zrfefD]k ^ Am

kAmxE2 = J 3682? H92E: E 92D 5F3365 ~ A6C2E: @? pBF: = 2 ~>?: 2 😕 yF? 6[ 3C:?8:?8 E@ D276EJ `[dba p7892? 4:E:K6?D E@ 52E6] t: 89EJ[ :?4=F5:?8 bb H@>6?[ 2CC:G65 @? $2EFC52J 2E 2 32D6 😕 $@FE9 %JC@=[ ?@CE96C? xE2=J[ 7@C 2 `_52J r~’xs BF2C2?E:?6]k ^ Am

kAmx? 2 G: 56 @ 5: DEC: 3FE65 3J E96>:?: DECJ[ 2? p7892? >2? H9@ H2D 3C@F89E E@ E96 32D6 E92?<65 “E96 xE2=:2? 2C>65 7@C46D[ H9@ 5:5?’E =62G6 FD 2=@?6 😕 p7892?:DE2?] (: E9 2 == E96 5: 77: 4F = EJ[ E96J 3C@F89E FD 2H2J]”$ A62 <:? 8 H: E9 9: D 324< E@ E96 42>6C2[ 96 D2:5 E96 ;@FC?6J E@@< EH@ 52JD] „(6 2C6 E: C65](6 2C6 92AAJ](6 2C6? @H 😕 2 D276 4 @ F? ECJ[’’ 96 D2:5[ 6IAC6DD:?8 2=D@ 9@A6 E92E @?6 52J “:7 p7892?:DE2? 364@>6D D276[ H6 42? C6EFC? E@ @FC 4@F?ECJ]„K ^ Am

READ  Guvernul României relaxează unele restricții legate de COVID-19

kAm ——— k ^ Am

kAmq & rwp # t $%[ #@>2?:2 — #@>2?:2’D 7@C6:8? >:?:DECJ D2JD E92E 2 >:=:E2CJ 2:C4C27E 92D 6G24F2E65 `c #@>2?:2? 4:E:K6?D 2?5 7@FC qF=82C:2?D 7C@> z23F= 2:CA@CE E@ xD=2>2325]k ^ Am

kAmxE D2: 5 😕 2 DE2E6> 6? E uC: 52J 6G6?:? 8 E92E 2? @ E96C # @> 2 ?: 2? 4: E: K6?[ 2 &?:E65 }2E:@?D 6>A=@J66[ 4@F=5 ?@E C6249 z23F= 2:CA@CE 3642FD6 @7 D64FC:EJ :DDF6D[ 255:?8 E92E :E H:== =@@< E@ A2CE?6C DE2E6D E@ :56?E:7J A@DD:3=6 6G24F2E:@? @AE:@?D]k ^ Am

kAmpFE9 @ C: E: 6D D2: 5 E96 6G24F66D H6C6 2DD: DE65 @? 2CC: G2 = 3J # @> 2 ?: 2? t> 32DDJ DE277 😕 ! 2<:DE2?]xE H2D #@>2 ?: 2’D E9: C5 6G24F2E: @? 7 =: 89E E9: D H66< FD:?8 2 r`b_ w6C4F=6D >: =: E2CJ 2: C4C27E]k ^ Am

kAm% 96>:?: DECJ 2 = D @ D2: 5 E92E: E 92D „G2 =: 52E65 2? 5 4 @? E24E65” 2? F> 36C @ 7 p7892? 4: E: K6? D H9 @ 4 @ == 23 @ C2E65 H: E9: ED EC @@ AD 5FC 😕 8 E96: C>: DD: @? 😕 p7892 ?: ​​DE2? H9 @ 92G6 6IAC6DD65 2 H: D9 E @ 36 6G24F2E65 E @ # @> 2 ?: 2]k ^ Am

kAmqFE E96 „6IEC6> 6 = J 5: 77: 4F = E” D64FC: EJ D: EF2E: @? 2C @ F? 5 z23F = 2: CA @ CE> 62? E E92E? @? 6 @ 7 E96 p7892? 4: E: K6? D 4 @ F = 5 C6249 E96 2: CA @ CE]”x? E96: C 42D6[” E96 >:?:DECJ D2:5] „W (6X H: == 4 @? E 😕 F6 E @ 24E E @: 56? E: 7J 6G24F2E: @? @AE: @? D]k ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAms & qpx[ &?:E65 pC23 t>:C2E6D — %96 :D=2?5 <:?85@> @7 q29C2:? 92D D2:5 :E 😀 “2==@H:?8 7=:89ED E@ >2<6 FD6 @7 q29C2:?’D EC2?D:E 724:=:E:6D” 2>:5 E96 6G24F2E:@?D @7 p7892?:DE2?]k ^ Am

kAm% 96 <:?85@> > 256 E96 2 ?? @ F? 46> 6? E 😕 2 DE2E6> 6? E C6 = 62D65 62C = J $ 2EFC52J]k ^ Am

kAmq29C2 :?[ 😕 E96 !6CD:2? vF=7 @77 $2F5: pC23:2[ 😀 9@>6 E@ E96 &]$]} 2GJ’D dE9 u = 66E]k ^ Am

kAm% 96 2 ?? @ F? 46> 6? E 4 @> 6D 2D E96 &]$]72465: DDF6D uC: 52J H: E9: ED 724: =: E: 6D 2E p = & 56: 5 p: C q2D6 😕 „2E2C 7: ==:? 8 FA H: E9 E9 @ D6 7 = 66 😕 8 E96% 2 =: 32? E2 <6 @ G6C @ 7 E96 4 @ F? ECJ]k ^ Am

kAm% 96 <:?85@> 2 = D @ D2: 5: E: D 9 @ A 😕 8 E92E „2 == A2CE: 6D H: == 4 @ >>: EE @ DE23: =: K 😕 8 E96 😕 E6C? 2 = D: EF2E: @? 2? 5 E @ AC @ E64E 😕 8 E96 =: G6D @ 7 4: G: =: 2? D 2? 5 E96 CF = 6 @ 7 = 2H]”k ^ Am

READ  Știrile teatrale ale Lucy Popescu: PlayFight; Și stelele ardeau puternic; Fiecare frunză un aleluia; Calmează-te, dragă

kAm ——— k ^ Am

kAmzpq & {[ p7892?:DE2? — $6?:@C &]$]>: =: E2CJ @ 77: 4: 2 = D D2J E92E E96 AC @ 46DD 😕 8 @ 7 A2DD6? 86CD 😕 D: 56 E96 z23F = 2: CA @ CE 92D 368F?[ 3FE E92E E96C6 😀 2 4@?D:56C23=6 324<=@8 @7 A6@A=6 H2:E:?8 E@ 7=J E@ „2E2C]k ^ Am

kAmv2E6D E @ E96 w2>: 5 z2CK2: x? E6C? 2E: @? 2 = p: CA @ CE H6C6 4 = @ D65 @ G6C ?: 89E 5F6 E @ @ G6C4C @ H5 😕 8 😕 E96 2C62[ 2?5 AC@46DD:?8 3682? $2EFC52J >@C?:?8] xE H @ F = 5 36 C @ F89 = J d E @ h 9 @ FCD 367 @ C6 E96 324<=@8 4=62CD 2?5 >@ C6 A6 @ A = 6 4 @ F = 5 36 2 = = @ H65 😕 E9C @ F89 E96 82E6D]k ^ Urmăriți

kAm% 96 @ 77: 4: 2 = D DA @<6 E@ E96 p! @? 4@?5:E:@? @7 2?@?J>: EJ 2D E96J H6C6? @E 2FE9 @ C: K65 E @ 5: D4FDD @? 8 @:? 8>: =: E2CJ @ A6C2E: @? D]k ^ Am

kAm ——— k ^ Am

kAm (p $ wx} v% ~} i $ 64C6E2CJ @ 7 $ E2E6 p? E @? J q =:?<6? D2JD `b 4@F?EC:6D 92G6 E9FD 72C 28C665 E@ 2E =62DE E6 >A @ C2C: = J 9 @ DE 2E C: D< p7892?D 6G24F2E65 7C@> p7892 ?: ​​DE2?]p? @ E96C `a 92G6 28C665 E @ D6CG6 2D EC2? D: EA @:? ED 7 @ C 6G24F66D[ :?4=F5:?8 p>6C:42?D 2?5 @E96CD[ =62G:?8 p7892?:DE2?]k ^ Am

kAmq =:?<6? D2:5 :? 2 DE2E6>6? E E92E A @ E6? E: 2 = p7892? C67F866D? @E 2 = C625J 4 = 62C65 7 @ C C6D6EE = 6> 6? E 😕 E96 &?: E65 $ E2E6D H: == 36 9 @ FD65 2E 724: =: E: 6D 😕 p = 32 ?: 2[ r2?252[ r@=@>3:2[ r@DE2 #:42[ r9:=6[ z@D@G@[ }@CE9 |2465@?:2[ |6I:4@[ !@=2?5[ „2E2C[ #H2?52[ &<C2:?6 2?5 &82?52]k ^ Am

kAm% C2? D: E 4 @ F? EC: 6D 😕 4 = F56 q29C2:?[ qC:E2:?[ s6?>2C<[ v6C>2?J[ xE2=J[ z2K2<9DE2?[ zFH2:E[ „2E2C[ %2;:<:DE2?[ %FC<6J[ E96 &?:E65 pC23 t>:C2E6D 2?5 &K36<:DE2?[ 96 D2:5]k ^ Am

kAm “(6 566A = J 2AAC64: 2E6 E96 DFAA @ CE E96J 92G6 @ 776C65[ 2?5 2C6 AC@F5 E@ A2CE?6C H:E9 E96> 😕 @FC D92C65 DFAA@CE @7 E96 p7892? A6@A=6[” q=:?<6? D2:5] „(6 2C6 6? 4 @ FC2865 3J @ E96C 4 @ F? EC: 6D E92E 2C6 2 = D @ 4 @? D: 56C 😕 8 AC @ G: 5 😕 8 DFAA @ CE](6 92G6? @ 9: 896C AC: @C: EJ E92? E96 D276EJ 2? 5 D64FC: EJ @ 7 &]$]4: E: K6? D @ G6CD62D 2? 5 E @ 7F = 7: == @FC 4 @ >>: E> 6? ED E @ 4: E: K6? D @ 7 A2CE? 6C? 2E: @? D 2? 5 2E C: D

Obțineți acces nelimitat

3 USD timp de 3 luni

Abonează-te acum

Sprijiniți rapoartele jurnalistice locale despre comunitatea dvs.

* Numai abonați noi
* Numai abonament digital

După perioada inițială de abonament selectată, rata de abonament se va reînnoi automat la 8 USD pe lună.

Copyright 2021 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *