Cowboys încep săptămâna 17 ca mare favoriți de drum la Titans | Sport

Înainte ca Tennessee Titans să înfrunte o victorie sau să meargă acasă împotriva Jacksonville săptămâna viitoare, ei îi găzduiesc pe Dallas Cowboys joi seară.

Săptămâna 17 începe cu un joc interesant care înseamnă mult mai mult pentru Dallas.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmr@>: 8 @77 2H: ? @G6C E96 t28=6D[ E96 [email protected]@JD W„\cX DE:== 92G6 2 [email protected] 2E H:??:?8 E96 }ur t2DE 2?5 2? @FED:56 492?46 E@ 62C? E96 }@] ` D665]k^Am

kAm%96 DECF88=:?8 %:E2?D Wf\gX 92G6 [email protected] 7:G6:? 2 [email protected] 2?5 H:== A=2J E96 y28F2CD Wf\gX [email protected] E96 pur [email protected] 😕 E96 C68F=2C\D62D@? 7:?2=6 C682C5=6DD @7 E96 @FE4@>6 282:?DE E96 [email protected]@JD]k^Am

kAm%96 32?865\FA %:E2?D 2C6 H:[email protected] BF2CE6C324< #J2? %2??69:== 2?5 E96:C >2:? 4@?46C? [email protected]=5 36 DE2J: 8962=E9J]k^Am

kAms2==2D 😀 2 `_ `^a\A@:?E [email protected]:E6[ A6C k2 9C67lQ9EEADi^^[email protected]@@<]72?5F6=]4@>^Qmu2?sF6= [email protected]@@

kAmr~(q~*$[ b_\`bk^Am

kAm}6H *@C< y6ED W>:?FD a `^aX 2E $62EE=6k^Am

kAm|:<6 (9:E6 C6EFC?D E@ ECJ E@ C6D4F6 E96 D62D@? [email protected] E96 y6ED Wf\gX] %96 6292 USD[ E@@] $62EE=6 😀 2 [email protected] A=246 E@ A=2J [email protected] 2 BF2CE6C324< >2<:?8 9:D D6G6?E9 42C66C DE2CE]k^Am

kAm&!$t% $!trxp{i $tpwp(z$[ a_\`hk^Am

kAm|:2>: WA=FD a `^aX 2E }6H t?8=2?5k^Am

kAm%F2 %[email protected]:[email protected] 😀 324< 😕 4@?4FDD:@? [email protected]@4@= 2?5 E96 s@=A9:?D Wg\fX 92G6 [email protected] [email protected] DEC2:89E] %96 !2EC:@ED Wf\gX H6C6 2 7F>3=6 :?D:56 E96 d 2H2J 7C@> 362E:?8 E96 q6?82=D =2DE H66<]k^Am

kAmqt$% qt%i !p%#x~%$[ ab\`fk^Am

kAm|:[email protected] WA=FD bX 2E vC66? q2Jk^Am

kAmp2C@? #@586CD 2?5 E96 !24<6CD Wf\gX 2C6 >2<:?8 2? :>[email protected]=6 AFD9 [email protected] E96 [email protected]] %96 ‘:<:?8D W`a\bX 92G6 H@? 2 ? }u{\[email protected] `` 82>6D 3J @?6 [email protected]]%96:C @?=J [email protected]=6\5:8:EG:[email protected] 42>6 @G6C E96 ! 24<6CD:? (66< `]k^Am

READ  Simona Halep o atacă pe Amanda Anisimova pentru a ajunge în runda a patra a Roland-Garros

kAm!przt#$[ af\abk^Am

kAmr2C@=:?2 WA=FD bX 2E %2>A2 q2Jk^Am

kAm%@> qC25J 2=C625J [email protected] E@ !]y](2=<6C]}@H[ $2> s2C?@=5 92D 2 [email protected] E@ =625 E96 !2?E96CD We\hX E@ 2? }ur [email protected] E:E=6 DE2CE:?8 H:E9 2 H:? @G6C E96 qF442?66CD Wf\gX] %2>A2 q2J 92D E@ [email protected] r2C@=:?2VD CF ? E@ 8:G6 qC25J 2?5 2? F?56C249:6G:?8 @776?D6 2 [email protected]]k^Am

kAmq&rrp}tt#$[ a_\`ek^Am

kAmr=6G6=2?5 WA=FD ` `^aX 2E (2D9:?8E@?k^Am

kAm%96 r@>>2?56CD Wf\f\`X 2C6 EFC?:?8 E@ r2CD@? (6?EK E@ 86E E96> E@ E96 [email protected]]k^am

kAmr~||p}st#$[ ab\a_k^Am

kAm}6H ~C=62?D WA=FD e `^aX 2E !9:=256=A9:2k^Am

kAm%96 32?865\FA t28=6D W`b\aX 2C6 @?6 H:? 2H2J 7C@> D64FC:?8 E96 }ur’D }@] ` D665]v2C5?6C |:?D96H 2=>@DE 362E E96 [email protected]@JD[ 3FE [email protected]:?8 !C@ [email protected]= C:89E E24<=6 {2?6 [email protected]?D@? E@ :?;FCJ H2D >@C6 [email protected]=J E92? [email protected]:?8 E92E 82>6]k^am

kAmtpv{t$[ af\`ek^Am

kAmpC:K@?2 WA=FD b `^aX 2E pE=2?E2k^Am

kAmy]y](2EE’D ?6IE\E@\=2DE 82>6 [email protected]=5 36 2 ?:89E>2C6 [email protected] pE=2?E2 „q s6D>@?5 #:556C]k^ A m

kAmup{r~}$[ a_\`fk^Am

kAmy24<D@?G:==6 W>:?FD c `^aX 2E [email protected]@?k^Am

kAm{:<6 E96 %:E2?D[ E96 y28F2CD 92G6 E@ AC:@C:E:K6 962=E9 @G6C H:??:?8] (:? @C [email protected][ y24<D@?G:==6 A=2JD [email protected] E96 pur [email protected] ?6IE H66<]k^am

kAmypv&p#$[ ab\a_k^Am

kAmr9:428@ WA=FD d `^aX 2E s6EC@:Ek^Am

kAm%96 {:@?D Wf\gX [email protected]=5?’E [email protected] E96 CF? 282:?DE E96 !2?E96CD 2?5 [email protected] 7246 yFDE:? u:6=5D H:E9 E96:C [email protected] [email protected] @? E96 =:?6]k^am

kAm{x~}$[ b_\abk^Am

kAms6?G6C WA=FD `b `^aX 2E z2?D2D r:EJk^Am

kAm%96 r9:67D W`a\bX 42? D=:56 :?E@ E96 }@] ` D665 H:E9 96=A 7C@> E96 q6?82=D]%96 qC@[email protected] 2C6 2 5:D2DE6C]k^Am

kAmrwxtu$[ b`\`_k^Am

kAmx?5:2?2A@=:D WA=FD d `^aX 2E }6H *@C< v:2?EDk^Am

kAm}:4< u@=6D 42?VE A=2J 2?J H@CD6 E9:D H66< [email protected] E96 r@=ED] %96 v:2?ED Wg\e\`X 2 :> E@ [email protected]< FA 2 H:=5\42C5 [email protected]]k^Am

kAmvxp}%$[ aa\a_k^Am

kAm$2? uC2?4:D4@ W>:?FD eX 2E {2D ‘682Dk^Am

[email protected]< !FC5J 2?5 E96 ch6CD W„\cX 92G6 2 [email protected] 2E E96 }@] a D665]k^Am

kAmcht#$[ ae\`fk^Am

kAm{@D p?86=6D #2>D WA=FD e `^aX 2E {@D p?86=6D r92C86CDk^Am

READ  Cine sunt principalii rivali ai Barcelonei în Europa League?

kAm%96 32EE=6 [email protected] {@D p?86=6D H:E9 EH@ E62>D 962565 😕 @[email protected]:E6 5:C64E:@?D]k^am

kAmrwp#vt#$[ af\`fk^Am

kAm!:EED3FC89 WA=FD bX 2E q2=E:>@C6k^Am

kAm%96 #2G6?D W`_\dX ?665 {2>2C y24<D@? E@ 92G6 2?J 492?46 😕 E96 [email protected]] %96J DE LA:== 42? H:? Pur E96 }@CE9]k^Am

kAm#p’t}$[ `f\`ek^Am

kAmqF772=@ W>:?FD ` `^aX 2E r:?4:??2E:k^Am

kAm%96C6VD A=6?EJ 2E DE2<6 😕 2 [email protected]?E:2= AC6G:6H @7 E96 pur 492>A:@?D9:A 82>6] [email protected] p==6 ? 2?5 E96 q:==DW`a\bX H2?EE@ 9@=5 @?E@ E96 purVD }@]` D665][email protected] q[email protected] 2?5 E96 q6?82=DW„ \cX 92G6 H@? D6G6? 😕 2 [email protected]]k^Am

kAmqx{{$[ af\ack^Am

kAma_aa #tr~#sk^Am

kAm{2DE (66<i $EC2:89E FAi `_\e p82:?DE DAC625i e\`_]k^am

kAm$62D@?i $EC2:89E FAi `cf\ha]p82:?DE DAC625i „h\„d\d]k^Am

kAm%9FCD52Ji $EC2:89E FAi `a\e]p82:?DE DAC625i g\`_]k^Am

kAm|@?52Ji $EC2:89E FAi `_\f]p82:?DE DAC625i g\h]k^Am

kAmq6DE q6Ei $EC2:89E FAi h\f]p82:?DE DAC625i h\f]k^Am

kAm&AD6E $A64:2=i $EC2:89E FAi d\„]p82:?DE DAC625i f\g\`]k^Am

kAm000k^Am

kAmu@[email protected] #@3 |2255: @? %H:EE6C 2E k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^[email protected]>2255:Qm9EAEADi^^EH:EE6C]4@>^[email protected]>2255:k^2mk^Am

k9C ^m

kAmp! }u{i k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^?7=Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^?7=k^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C ]4@>^p!0}u{Qm9EEADi^^EH:EE6C]4@>^p!0}u{k^2mk^Am

Copyright 2022 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *