Kemp atacă economia națională în timp ce promovează recordul Georgiei | aplicația

MCDONOUGH, Georgia (AP) — Guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, a urmărit vineri „recesiunea Biden” și a transferat vina pe democratul Stacey Abrams, devenind unul dintre mulții republicani care au încercat să cântărească rivalii lor cu preocupările alegătorilor cu privire la economie.

Modul în care alegătorii văd economia va fi esențial în alegerile naționale din noiembrie. În prezent, președintele democrat Joe Biden are cote de aprobare la cel mai scăzut nivel, iar posibilitatea care se profilează a unei recesiuni agravează problemele politice cauzate de inflația ridicată.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmqFE H9:=6 E96 2C8F>6?E 282:?DE s6>@4C2ED 2?5 E96 64@?@>J 😀 DEC2:89E7@CH2C5 7@C #6AF3=:42?D :?4= F5:?8 v6@C8:2’D w6CD496= (2=<6C[ H9@ :D 492==6?8:?8 s6>@4C2E:4 $6?] #2A926= (2C?@4[ :E’D EC:4<:6C 7@C z6>A]k^am

kAmp=@?8 H:E9 @E96C #6AF3=:42? 8@G6C?@CD D66<:?8 C66=64E:@?[ DF49 2D u=@C:52VD #@? s6$2?E:D 2?5 ~9:@VD |:<6 s6(:?6[ z6>A 92D E@ >2<6 2 5@F3=6 2C8F>6?E E92E 2=D@ 5676?5D 9:D 64@?@>:4 C64@C5] z6>A 2E E:>6D 4@?E6?5D E92E v6@C8:2VD 64@?@>J 😀 8@@5 2?5 E96 ?2E:@?2= 64@?@>J : D 325[ 6G6? E9@F89 v6@C8:2 G@E6CD @?=J 6IA6C:6?46 @?6 64@?@>J]k^am

kAm“v6@C8:2?D J:D 7:89E:?8 E9C@F89 E96 q:56?\p3C2>D 286?52[ 56DA:E6 H92E’D 8@:?8 @? ?2E:@?2==J[Q z6>A E@=5 C6A@CE6CD 😕 E96 pE=2?E2 DF3FC3 @7 |4s@?@F89[ 2C8F:?8 p3C2>D 362CD 3=2>6 7@C “CF?2H2J DA6?5:?8 2?5 5:D2DEC@FD A@=:4:6D” 3642FD6 D96 42>A2:8?65 7@C q:56? 2?5 6G6? D@F89E E@ 36 9:D G:46 AC6D:56?E]k^am

kAmp3C2>D D2:5 %9FCD52J E92E z6>AVD 5:G:D:@? 36EH66? v6@C8:2 2?5 E96 ?2E:@?2= 64@?@>J:D „>2E96>2E:42==J 2?5 64@?@>:42==J:>A @JJ:3=6[Q 2?5 E92E z6>A 92D QH@67F==J F?56CA6C7@C>65Q 2E 96=A:?8 A6@A=6]k^am

kAm“w6 92D 5@?6 G6CJ H6== 7@C E9@D6 H9@ 2C6 2=C625J 5@:?8 H6==[” p3C2>D E@=5 C6A@CE6CD 27E6C 2 DA6649 😕 E96 ?@CE9 v6@C8:2 E@H? @7 r=2JE@?] QqFE:7 J@F H6C6 DECF88=:?8:? v6@C8:2[ qC:2? z6>A 92D 5@?6 23D@=FE6=J ?@E9:?8 E@ 96=A J@F >@G6 7@CH2C5]”k ^ Am

READ  Ukrenergo și compania românească Transelectrica actualizează acordul operațional

kAm%96 64@?@>J 2=D@ 😀 46?EC2= 😕 v6@C8:2VD 4=@D6=J 4@?E6DE65 $6?2E6 C246](2C?@4< 4@F496D >2?J AC@A@D2=D 2D >62?EE@ 7:89E 9:896C CA:46D[ :?4=F5:?8 D66<:?8 2 DFDA6?D:@? @7 E96 7656C2= 82D E2I 2?5 AC:46 =:>:ED @? :?DF=:?] (2=<6C 7@4FD6D @? :?4C62D:?8 5@>6DE:4 @:= AC@5F4E:@? 2?5 2EE24< 2D 2 CF336C DE2>A 7 @C q:56 ?]k^Am

kAmx? C62=:EJ[ E96 64@?@>J 😀 “2 >:I65 328[” D2:5 t>@CJ &?:G6CD:EJ 7:?2?46 AC@76DD@C %@> $>:E9] v6@C8:2 92D C64@C5 =@HF?6>A=@J>6?E 2?5 >@C6 A6@A=6 H@C<:?8 E92? 6G6C 367@C6]$>:E9 D2:5 E96 H@CDE@7 :?7=2E:@? >2D 36 @G6C]v2D AC:46D 92G6 72==6? 3J >> C6 E92? d_ 46?ED 2 82==@? 😕 v6@C8:2 5FC:?8 yF=J[ 244@C5:?8 E@ ppp] qFE $>:E9 D2:5 E96 64@?@>J 😀 D9@H:?8 H@33=6D[ 2?5 E92E 2 C646DD:@? >2J 92G6 366? 8@:?8 @? 7@C >@?E9D] w6 D2:5 :EVD F?C62=:DE:4 E@ 6IA64E @77:46 D66<6CD E@ A@CEC2J E92E H9@=6 A:4EFC6]k^Am

kAm“!@=:E:4:2?D 2C6 8@:?8 E@ D2J A@=:E:42= E9:?8D[Q $>:E9 D2:5]k^am

kAm~? |4s@?@F89VD 4@FCE9@FD6 DBF2C6[ D@>6 G@E6CD D2:5 uC:52J E92E E96JVC6 H6:89:?8 E96 64@?@>J]k^am

kAm% :>6D 2C6 8@@5 7@C z6:E9 $H62E[ H9@ @H?D 2? 2CE 82==6CJ 2?5 7C2>:?8 3FD:?6DD] w6 D2:5 9:D 3FD:?6DD „D<6E65" H96 ? E96 r~'xs\`h A2?56>:4 >256 A6@A=6 7@4FD @? 362FE:7J:?8 E96:C 9@>6D[ 2?5 92D?’E D=@H65 5@H?]k^am

kAm“!6@A=6 H2C6 H2CJ[ 3FE E96J 92G6?’E DE@AA65 DA6?5:?8[ 2?5 E92E 😀 F?FDF2=[” D2:5 $H62E] w6 D2:5 96VD ?@E 2=:8?65 H:E9 6:E96C A2CEJ]k^Am

kAmz2C6? s6?682== @7 t==6?H@@5 H2D 96=A:?8 96C D:DE6C C6=@42E6 96C 4@7766 D9@A]$96 HC:E6D @77 7=F4EF2E:@ ?D @7 82D AC:46D E@ E96 H2C:? &[ 3FE D2:5 D96VD 766=:?8 E96 A2:? @7 9:89 7@@5 AC:46D]k^am

kAm“(92E 42? H6 5@ E@ >2<6 8C@46C:6D 8@ 5@H?n” 2D<65 s6?682==]p >65:42 = H@C<6C[ D96 D2:5 96C @H? 7:?2?46D 2C6 ~z[ 3FE D2:5 D96 6IA64ED D@>6 s6>@4C2ED E@ 56764E E@ #6AF3=:42?D]k^am

READ  Privire de ansamblu asupra Băncii Naționale a României: Păstrați cursul, schimbați tonul | snap

kAmz6>Un @? uC:52J 282: ? D2:5 E92E 9:D 564:D:@ ? E@BF:4<=J C6>@G6 A2?56>:4 C6DEC:4E:@?D H2D 2 <6J 5C:G6C @7 AC@DA6C:EJ]w6 A=65865 7FCE96C 24E:@?D : ? 4@>:?8 >@?E9D E@ 96=AG@E6CD]w6VD 2=C625J AFD965 E9C@F89 >@C6 E92? S` 3:==:@ ? 😕 E2I C632E6D 2?5 92D DFDA6?565 E96 4@==64E:@? @7 v6@C8:2VD 82D E2I D:?46 |2C49[ 2E E96 4@DE @7 C@F89=J S`d_ >:==:@? 2 >@?E9]k^am

kAmp3C2>D 92D 42==65 @? z6>AE@ DFDA6?5 E96 82D E2I E9C@F89 E96 6?5 @7 E96 J62C 2?5 H2?ED E@:DDF6 2?@E96C C@F?5 @7:?4@>6 E2I C67F ?5 4964@4C2ED[ :?4=F5:?8 (2C?@4<[ D9@F=5 86E 4C65:E 7@C E96 “C6D@FC46D E92E 92G6 A@FC65 :?E@ E96 DE2E6” E9C@F89 r~’xs\`h C6=:67[ 72EE6?:?8 :ED 4@776CD 2?5 8@@D:?8 E96 ;@3 >2C<6E]k^am

kAmp3C2>D 92D AFE 7@CE9 2 9@FD:?8 A=2? E92E D96 H2JD H@F=5 :>AC@G6 277@C523:=:EJ 2?5 C65F46 4@DED]$96 2=D@ 2C8F6D E92E 6IA2?5:?8 E96 DE2E6\7656C2= |655:42= | :5 962=E9 :?DFC2?46 A=2? E@ 2== 25F=ED H@F=5 C65F46 4@DED 7@C v6@C8:2?D]k^Am

kAmx? E96 $6?2E6 C246[ (2=<6C 2C8F6D (2C?@4< D92C6D 3=2>6 H:E9 q:56? 7@C 6G6CJ 64@?@>:4 :==]k^am

kAm“(9J 92D >J @AA@?6?E ?@EG@E65 E92E H6 42? 4@?E:?F6 E@ 92G6 2? 64@?@>J E92E’D 8@:?8 E @ 36 7=@FC:D9:?8n” (2=<6C D2:5 2E 2 C646?E 42>A2:8? DE LA CATRE 😕 ?@CE9 v6@C8:2]k^Am

kAm(2C?@4[ 7@C 9:D A2CE[ 4@F?E6CD 3J 9:89=:89E:?8 2?J 2DA64E @7 9:D H@C< 😕 (2D9:?8E@? E92E 2=:8?D 9:> H:E9 “@C5:?2CJ A6@A=6” 2?5 “H@C<:?8\4=2DD v6@C8:2?D]”k ^ Am

kAm“!6@A=6 2C6 DE:== DECF88=:?8[” 96 24<?@H=6586D 😕 9:D DE2?52C5 42>A2:8? DA6649]k^am

kAm(9:=6 (2C?@4< 5@6D?'E @A6?=J 6>3C246 q:56?[ 96 E@FED E96 p>6C:42? #6D4F6 !=2?] q:56?’D >2DD:G6 A2?56>:4\C6=2E65 DA6?5:?8 A=2? A2DD65 H:E9@FE 2?J #6AF3=:42? G@E6D 2?5 :?4=F565 2 E2I 4FE 7@C =@H6C\:?4@>6 H@C<6CD]k^Am

kAm“x7 J@F’C6 8@:?8 E@ 8:G6 2 E2I 4FE \\ 2?5 x 36=:6G6 😕 E2I 4FED \\ J@F @F89E E@ 8:G6 2 E2I 4FE E@ E9@D6 H9@ 24EF2==J ?665:E[” (2C?@4< D2:5 H9:=6 42>A2:8?:?8 😕 pE=2?E2]k^am

READ  Consecințele crizei ruso-ucrainene impun o intensificare a controlului pieței: prim-ministru

kAmw6’D AFD965 9:DH@C< @ ? E96 D@\42==65 rwx!$ 3:== E92E A2DD65 E96 $6?2E6 E9:D H66< H:E9 `f #6AF3=:42? G@E6D]%96 A=2?[ H9:49 DE:== C6BF:C6D 2 w@FD6 G@E6[ H@F=5 ;F>ADE2CE >:4C@49:A AC@5F4E:@? :? E96 &?:E65 $E2E6D[ 2?5 (2C?@4< 6>A92D:K6D DA64:7:4 36?67:ED 7@C v6@C8:2 7:C>D]k^am

kAm(2C?@4< 2=D@ 9:89=:89ED v6@C8:2 AC@;64ED :? 2 DH66A:?8 :?7C2DECF4EFC6 A=2? E92E 82C?6C65 D@>6 v~ DFAA@CE[ 2=@?8 H:E9 AC@A@D2=D E@ =@H6C :?DF=:? 4@DED 7@C 5:236E:4D 2?5 9:D 42== E@ DFDA6?5 E96 7656C2= 82D E2I] (2C?@4< F?7FC=65 E96 =2EE6C AC@A@D2= :? u63CF2CJ[ 29625 @7 >2?J @E96C s6>@4C2ED[ :?4=F5:?8 q:56?] p?5[ :? 2?@E96C >@G6 E92E D9@HD 2 72F=E =:?6 36EH66? 9:>D6=7 2?5 E96 (9:E6 w@FD6[ (2C?@4< 6>A92D:K6D E92E 96’D “AFD9:?8” E96 (9:E6 w@FD6 E@ 36 >@C6 288C6DD:G6 :? 7@C8:G:?8 DEF56?E =@2? 563ED] q:56 ? 92D D2:5 96 6IA64ED E@ >2<6 2564:D:@? @? 2?JH:56DAC625 2:5:? pF8FDE]k^Am

kAmp== E9@D6 AC@A@D2=D 2?5 24E:@?D 2C6 2:>65 2E C6249:?8 G@E6CD =:<6 s6?682==[ H9@ D2:5 D96VD F?564:565 C:89E ?@H]k^am

kAm“x’G6 8@EF?E:= }@G6>36C E@ D66 9@H E9:?8D 2C6 8@:?8[” D96 D2:5]k^am

k9C ^m

kAmq2CC@H C6A@CE65 7C@> pE=2?E2k^Am

k9C ^m

kAmu@==@H y677 p>J 2E k2 9C67lQ9EEAi^^EH:EE6C]4@>^;6772>JQm9EEAi^^EH:EE6C]4@>^;6772>Jk^2m]k^Am

Copyright 2022 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *