Miniștrii francezi și olandezi vizitează grupul de luptă NATO din România | aplicația

BUCUREȘTI, România (AP) — Miniștrii de externe ai Franței și Olandei au efectuat vineri o vizită oficială la o bază militară din România, unde cele două națiuni staționează trupe ca parte a unui grup de luptă al NATO, care a fost întărit în urma invaziei Rusiei. țări învecinate. Ucraina.

Catherine Colonna din Franța și Wopke Hoekstra din Olanda au vizitat baza militară Cincu din centrul României împreună cu omologul lor român Bogdan Aurescu.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmw@6 E96 >F=E:?2E:@?2= 32EE=68C@FA DE2E:@?65 E96C6 E92E E96J 56>@?DEC2E6 „AC64: D6=J H92E @FC 2==:2?46 DE2?5D 7@C[” 2?5 D2:5 E96J A=2J 2 <6J C@=6 😕 “<66A:?8 E9:D 4@?E:?6?E 2?5 @FC E6CC:E@CJ D276]”k ^ Am

kAm“#FDD:2:D H28:?8 H2C:? 2 H2J H6 92G6?’E D66? 😕 564256D[ 2?5 E96C67@C6 H6 42??@E =6E @FC 8F2C5 5@H? — H6 ?665 E@ DE6A FA @FC 677@CED[” w@6<DEC2 D2:5[ 255:?8i “%96C6 😀 @?=J @?6 H2J 7@CH2C5i &<C2:?6 >FDE H:? E9:D H2C[ 7@C :ED @H? D2<6 3FE 2=D@ 7@C @FCD]”k ^ Am

kAmx? C6DA@?D6 E@ #FDD:2’D:?G2D:@? @7 &[ }p%~ 3@=DE6C65 :ED AC6D6?46 @? tFC@A6’D 62DE6C? 7=2?<[ :?4=F5:?8 3J D6?5:?8 255:E:@?2= >F=E:?2E:@?2= 32EE=68C@FAD E@ 2==:2?46 >6>36CD #@>2?:2[ wF?82CJ[ qF=82C:2[ 2?5 $=@G2<:2]k^am

kAmt2C=:6C E9:D H66<[ 2C@F?5 e__ uC6?49 D@=5:6CD k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^CFDD:2\F2?J\8@G6C?>6?E\C@ >2?:2\bc4heehd_gf_g4ac5_55f622agce6h`dQm96=5 2 4@>32E 6I6C4:D6k^2m 😕 E96 62DE6C? #@>2?:2? E@H? @$7>2C52? E@ E6DE E96 b_\?2E:@? >:=:E2CJ 2==:2?46’D C625:?6DD @? :ED ​​​​62DE6C? 7=2?<]%96 5C:== :?G@=G65 D@>6 a__ >:=:E2CJ G69:4=6D[ :?4=F5:?8 7@FC uC6?49 {64=6C4 32EE=6 E2?<D E92E AC24E:465 7:C:?8 =:G6 2>>F?:E:@?]k^am

kAm#@>2?:2’D 5676?D6 >:?:DECJ D2:5 E96 >2:? AFCA@D6 @7 E92E 6I6C4:D6 H2D E@ EC2: ? E96 32EE=68C@FA „@ ? E96 C2A:5 56A=@J>6?E 42A23:=:EJ 2?5 6I64FE:@? @7 2 4@>32E >:DD:@?” H:E9:? 2 4@==64E:G6 }p%~ 5676?D6 @A6C2E:@?]k^Am

READ  Vedeți colaborarea dintre Japonia și Indonezia în cooperarea în tranziția energetică

kAm{2E6C@? uc:52J[ E96 E9C66 7@C6:8? >:?:DE6CD H:== 9625 E@ #@>2?:2’D 42A:E2=[ qF492C6DE[ 7@C EC:=2E6C2= E2=<D @? #FDD:2’D 288C6DD:@? 282:?DE &<C2:?6j 4@@A6C2E:@? H:E9:? }p%~j 2?5 #@>2?:2VD @?8@:?8 677@CED E@ ;@:? E96 D@\42==65 $496?86? pC62[ tFC@A6’D xs\4964<\7C66 EC2G6= K@?6[ 27E6C 36:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^6FC@A6\3F=82C:2\C@>2?:2\4C@2E:2\?6E96C=2?5D\8@G6C?>6?E\ 7e724ce434b_4f5`gf2_hhdg2he5haf4Qm3=@4<65 7C@> ;@:?:?8k^2m =2DE >@?E9]k^Am

kAm%96J H:== 2=D@ 5:D4FDD 56G6=@A>6?ED:? |@=5@G2[ H9:49 92D 366? :>A24E65 😕 2 >F=E:EF56 @7 H2JD D:?46 |@D4@H =2F?4965 :ED H2C 282:?DE &<C2:?6[ |@=5@G2VD ?6:893@C]k^am

k9C ^m

kAmu@==@H p!UCDBF@jD 4@G6C286 @7 E96 H2C 😕 &^9F3^CFDD:2\F^9F3^CFDD:2\F

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *