Omar Kelly: NFL nu ar trebui să lase fereastra să se închidă asupra carierei de jucător a lui Colin Kaepernick fără a-i mai oferi o șansă QB | Sport

WESTON, Fla. – Sfertul se rostogolește spre dreapta, ocolind fuga viitorului rulant și aruncă mingea la 65 de metri în aer.

Pasa pe care o aruncă cu o mișcare a încheieturii ratează doar brațele întinse ale primitorului Alouettes de la Montreal, Fabian Guerra Jr. și lovește ușa terenului Tequesta Trace Park în spatele zonei de final.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmr@=: ? z26A6C?:4< D=2AD 9:D 92?5D E@86E96C :? 5:D2AA@:?E>6?E[ 2D :7 96 925 ;FDE >:DD65 2 82>6\H:??:?8 E@F495@H? A2DD]k^am

kAmxE H2D 9:D 7:?2= 52J @7 @?\7:6=5 H@C< H:E9 $@FE9 u=@C:52 AC@76DD:@?2= 2E9=6E6D[ 2?5 2D D@>6@?6 H9@ H:E?6DD65 E96 H@C<@FED @7 E96 7@C>6C $2? uC2?4:D4@ ch6CD DE2CE6C[ :7 z26A6C?:4< H6C6?’E 36:?8 3=24<32==65 3J E96 }u{ — H9:49 D6EE=65 2 =2HDF:E 96 2?5 7@C>6C D276EJ tC:4 #6:5 925 282:?DE E96 =628F6 2==68:?8 E96J 4@==F56 E@ <66A 9:> @FE @7 E96 }u{ — 96 H@F=5 DE:== 36 :? E96 =628F6]k^am

kAmp?5 z26A6C?:4< >:89E DE:== 36 2 DE2CE6C E@@]k^Am

kAm%96 2E9=6E:4:D> 96 FD65 E@ =625 E96 ch6CD E@ $FA6C q@H= ){‘xx H2D DE:== E96C6]k^Am

kAmw:D 2C> H2D D@ :>AC6DD:G6 E96 4@?D:DE6?E 4@>A=2:?E 7C@> C646:G6CD =:<6 y2CG:D {2?5CJ[ s2G:5 };@<F[ y2<66> vC2?E[ qC2?5@? |2CD92== 2?5 r925 ~49@4:?4@ H2D E92E 96 ?66565 E@ E2<6 2 =:EE=6 962E @77 9:D E9C@HD]k^am

kAmx =67E >J:?E6C24E:@? H:E9 z26A6C?:4[ bc[ H@?56C:?8 H9J v6?@ $>:E9[ r@=E |4r@J[ qC:2? w@J6C[ 2?5 |:<6 v=6??@?[ E96 FDF2= 42DE @7 }u{ 324<FAD[ 42? 62D:=J 7:?5 H@C< 3FE 2 E2=6?E H9@ 92D =65 2 E62> E@ E96 $FA6C q@H= 42?’Enk^Am

READ  Video și text în direct | Viitorul - UTA 0-0, Digi Sport 1

kAmxD :E 3642FD6 @7 E96 A@E6?E:2= 4@?EC@G6CDJ E92E H@F=5 4@>6 7C@> D:8?:?8 2 A=2J6C H9@D6 24E @7 <?66=:?8 5FC:?8 E96 A=2J:?8 @7 2 ?2E:@?2= 2?E96> E@ 4C62E6 2H2C6?6DD E@ D@4:2= ;FDE:46 :DDF6D 😕 p>6C:42 H@F=5 86?6C2E6nk^Am

kAm$9@F=5?’E E92E 5:G:D:G6?6DD 92G6 H6?E 2H2J 27E6C E96 }u{ 492?865 :ED EF?6 @? 7@@E32== E2<:?8 2 DE2?5 7@C D@4:2= ;FDE:46 7@==@H:?8 E96 3CFE2= 562E9D @7 v6@C86 u=@J5[ qC6@??2 %2J=@C 2?5 p9>2F5 pC36CJ[ H9:49 =65 E@ AC@E6DED 24C@DD p>6C:42 5FC:?8 E96 DF>>6C @7 a_a_nk^Am

kAm~C 😀 E96 >6DD6?86C >@C6 EC@F3=6D@>6 E92? E96 >6DD286nk^Am

kAm%92E:D z26A6C?:4<'D D2=6D A:E49 E@ }u{ E62>D =:<6 E96 !:EED3FC89 $E66=6CD[ $62EE=6 $6292H<D[ pE=2?E2 u2=4@?D[ r2C@=:?2 !2?E96CD[ E96 (2D9:?8E@? r@>>2?56CD[ E62>D E92E 2== ?665 BF2CE6C324< 96=A 9625:?8 :?E@ ?6IE H66<’D }u{ 5C27E]k^am

kAm%9@D6 2C6 7C2?49:D6D E92E 92G6 2== =:<6=J 5632E65 H96E96C @C ?@EE@ 24BF:C6 q2<6C |2J7:6=5 2?5 9:D 7F= =J 8F2C2?E665 S`h >:==:@? D2=2CJ 7C@> E96 r=6G6=2?5 qC@H?D](9J H2DE6 S`h >:==:@? @? 2 5:D8CF?E=65 7@C>6C }@ ]` A:4< H96?E96J 4@F=5 ;FDE <:4< z26A6C?:4<'DE:C6D 7@C 2 7C24E:@?@7 E96 4@DEnk^Am

READ  EURO Under 21: Ioana Bortan si recompensele pentru voluntariat | În cadrul UEFA

kAmx7 J@F’C6 $62EE=6 4@249 !6E6 r2CC@== 2?5 J@F @?46 5632E65 D:8?:?8 z26A6C?:4< :? a_`f[ 2?5 J@F’C6 D62C49:?8 7@C 2 ?6H DE2CE6C 7@C E96 $6292H<D[ H9J ?@E @776C z26A6C?:4< 2 @?6\J62C 562= 7@C E96 }u{ >:?:>F> D2=2CJ @7 S` >:==:@? E@ D66 H92E 96 DE:== 92D E@ @776C]k^am

kAmz26A6C?:4< 7=2E @FE D2:5 96'5 2446AE:E]k^Am

kAmpE E9:DA@:?E z26A6C?:4< C62=:K6D 96'D 8@E ?@E9:?8 E@ =@D6 3J >2<:?8 2 5:C64E A:E49 E@ }u{ E62>D]k^Am

kAm“x J H2J 324< :?[” z26A6C?:4< D2:5] "$@[ J629[ :7 x 92G6 E@ 4@>6 :? 2D 2 324<FA[ E92E 7:?6] qFE E92E'D ?@E H96C6 x'> DE2J:?8]p?5 H96? x AC@G6 E92E x’> 2 DE2CE6C[ x H2?E E@ 36 23=6 E@ DE6A @? E96 7:6=5 2D DF49] x ;FDE ?665 E92E @AA@CEF?:EJ E@ H2=< E9C@F89 E96 5@@C]]]]|@C6 E92? 2?JE9:?8[ H6’C6 ;FDE =@@<:?8 7@C 2 492?46 E@ H2=< E9C@F89 2 5@@C] x'== 92?5=6 E96 C6DE 7C@> E96C6]”k^Am

kAmx7 E96 }u{ H2?ED E@ =68:E:>2E6=J 4=2:> E96J 2C6?’E[ @C H6C6?’E 3=24<32==:?8 z26A6C?:4<[ 2?5 E92E E96J’G6 492?865 E96:C EF?6 @? D@4:2= ;FDE:46 :DDF6D[ H9J ?@E 6?4@FC286 E62>D E@ 8C2?E E96 >2? H9@ D24C:7:465 9:D 42C66C — 2?5 C@F89=J S`__ >:==:@? 😕 42C66C 62C?:?8D — 2 H@C<@FE]k^am

kAm(9J ?@E @776C 2? @AA@CEF?:EJ E@ A@E6?E:2==J 6?5 9:DA=2J:?8 42C66C @? 9:D @H? E6C >D[ 4@>A6E:?8 E@ D66 :7 96 42? <?@4< @77 7:G6 J62CD @7 CFDE]k^am

kAmz26A6C?:4@G6>6?E](92E 96 😀 2D<:?8 7@C ? @H :D 2? @AA@CEF?:EJ E@ 62C? 2 DA@E @? 2? }u{ C @DE6C]k^Am

kAmu@C 6G6CJE9:?8 z26A6C?:4<'D 6?5FC65[ 27E6C 7:G6 J62CD @7 D:=6?46 H9:=6 H@C<:?8 369:?5 E96 D46?6D E@ 492?86 =:G6D[ 96 56D6CG6D E92E 492?46]k^am

kAm©a_aa $@FE9 u=@C:52 $F?\$6?E:?6=]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]DF?\D6?E:?6=]4@>^ QmDF?\D6?E:?6=]4@>k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C: 3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^am

READ  Cum se antrenează concurentul de fizică masculin Andrei Dieu în timpul extrasezonului

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *