Romania perchezitioneaza 7 case in cazul influencerului Andrew Tate | aplicația

BUCUREȘTI, România (AP) — Agenția română pentru crima organizată a efectuat căutări suplimentare în cadrul anchetei asupra influenței rețelelor sociale Andrew Tate, a declarat joi un oficial.

Ramona Bolla, purtătorul de cuvânt al agenției, DIICOT, a declarat că în județele București, Ilfov și Prahova sunt în curs de percheziții „pentru a obține probe suplimentare”.

Această pagină necesită JavaScript.

Javascript este necesar pentru a reda conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAm%2E6[ be[ 2 qC:E:D9\&]$]4:E:K6? H9@ 92D c]d > :== :@ ? 7@==@H6CD@? %H:EE6C[ H2D 56E2:?65 @? s64] ah]:? #@>2?:2’D 42A:E2=[ qF492C6DE[ @? 492C86D @7 36:?8 A2CE @7 2? @C82?:K65 4C:>6 8C@FA[ 9F>2? EC277:4<:?8[ 2?5 C2A6] w:D 3C@E96C[ %C:DE2?[ 2?5 EH@ #@>2?:2? H@>6? H6C6 2=D@ 2CC6DE65]k^am

kAm~? %F6D52J[ 2 4@FCE k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^C@>2?:2\4C:>6\3F492C6DE\9F>2?\EC277:4<:?8\@C82?:K65\`a_6bchh7h5h2_`edd`fffb42c_3c_65QmFA96 =5 2 ;F586'D s64]b_k^2m >@G6 E@ 6IE6?5 E96:C 2CC6DE 7C@> ac 9@FCD E@ b_ 52JD]k^Am

kAm%9FCD52J’D D62C496D 4@>6 2 52J 27E6C %2E6 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^C@>2?:2\3F492C6DE\8@G6C?>6 ? E\@C82?:K65\4C:>6\9F>2?\EC277:4<:?8\e2h2b`_4``27`gb3f6f__ba22hc`7c7dQm=@DE 2 D64@?5 2AA62=k^2m E9 :D H66< 2E 2 qF492C6DE 4@FCE[ H96C6 96 492==6?865 E96 D6:KFC6 @7 2DD6ED 3J AC@D64FE@CD :? E96 =2E6 s646>36C C2:5D[ :?4=F5:?8 AC@A6CE:6D[ =2?5[ 2?5 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^C@>2?:2\8@G6C?>6?E\3F492C6DE\3FD:?6DD\4C:>6\bcdg_ed4_bd_64a`f2a`4eaf7fadafa4Qm7=66E @7 =FIFCJ 42CDk^2m ]|@C6 E92 ? `_ AC@A6CE:6D 2?5 =2?5 @H?65 3J 4@>A2?:6D C68:DE6C65 E@ E96 %2E6 3C@E96CD 92G6 2=D@ 366? D6:K65 D@ 72C]k^Am

kAmq@==2 D2:5 E92E E96 4@FCE “564:565 E92E E96 D6:KFC6D 2C6 =682= 2?5 WE92EX E96 8@@5D C6>2:? 2E @FC 5:DA@D2=]” x7 E96J 42 ? AC@G6 E96 %2E6D >256 >@?6J E9C@F89 9F>2? EC277:4<:?8[ E96 2DD6ED 4@F=5 36 FD65 E@ 4@G6C E96 6IA6?D6D @7 E96 :?G6DE:82E:@? 2?5 4@>A6?D2E:@? 7@C G:4E:>D[ D96 D2:5]k^am

kAmsxxr~% D2JD:E 92D:56?E:7:65 D:IG:4E:>D:? E96 9F>2? EC277:4<:?8 42D6 H9@ H6C6 DF3;64E65 E@ “24ED @7 A9JD:42= G:@=6?46 2?5 >6?E2= 4@6C4:@?” 2?5 H6C6 D6IF2==J 6IA=@:E65 3J E96 >6>36CD @7 E96 2==6865 4C:>6 8C@FA]k^Am

READ  Jucătorii Chelsea în misiune internațională, unde joacă și care trebuie să fie în carantină

kAm%96 286?4J D2:5 G:4E:>D H6C6 =FC65 3J AC6E6?D6D @7 =@G6[ 2?5 =2E6C :?E:>:52E65[ <6AE F?56C DFCG6:==2?46 2?5 DF3;64E65 E@ @E96C 4@?EC@= E24E:4D H9:=6 36:?8 4@6C465 :?E@ A6C7@C>:?8 😕 A@C?@8C2A9J E92E H2D :?E6?565 E@ >2<6 >@?6J 7@C E96:C 2==6865 A6CD64FE@CD]k^am

kAm“(6 >2<6 :E 4=62C E92E 5FC:?8 E96 6?E:C6 4C:>:?2= AC@46DD[ E96 :?G6DE:82E65 A6CD@?D 36?67:E 7C@> E96 AC@465FC2= C:89ED ]]]2D H6== 2D E96 AC6DF>AE:@? @7:??@46?46[” sxxr~% 25565 😕 :ED DE2E6>6?E %9FCD52J]k^am

kAm%2E6[ 2 7@C>6C AC@76DD:@?2= <:4<3@I6C H9@ 92D C6A@CE65=J =:G65 😕 #@>2?:2 D:?46 a_`f[ H2D AC6G:@FD=J 32??65 7C@> G2C:@FD AC@>:?6?E D@4:2= >65:2 A=2E7@C>D 7@C 6IAC6DD:?8 >:D@8J?:DE:4 G:6HD 2?5 92E6 DA6649]k^am

k9C ^m

kAm|4vC2E9 4@?EC:3FE65 7C@> $:89:D@2C2[ #@>2?:2]k^am

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *